About Me

My photo
Hari Sarvottama Vayu Jeevottama

A very warm welcome to the blog of Madhwa Brahmins community.
We, Madhwa Brahmins are followers of Jagadguru Sriman Madhwacharya. We originally hail from places in Karnataka and the neighboring states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala. Our main dialects are Kannada, Tulu, Marathi, Telugu and Konkani.

A brief background of Jagadguru Sri Madhwacharya:

prathamO hanumAn nAma dviteeyO bheema Eva cha |
pUrNaprajna tRuteeyastu bhagavat kAryasAdhakaH ||

As the above shloka from khila vAyustuti explains, Sri Madhwacharya (also known by the names Poornaprajna and Anandateertha) is the third incarnation of Lord MukhyaprAna Vaayu, after Lord Hanuman and Lord Bheemasena. He is the chief proponent of TattvavAda, popularly known as Dvaita. He was born on Vijayadashami day of 1238 CE at Paajaka Kshetra, a small village near Udupi. He is the 22nd commentator on the Brahma sutras of Lord Sri Veda Vyasa.

Kindly note that this blog contains important topics discussed in our Orkut community and some articles on tattvavAda philosophy. All the topics can be found in the BLOG ARCHIVE (right side)

02 August, 2009

saayamkaala swasthi

saayamkaala swasthi

☺bhargav☺

In most madhva homes, pooja is performed. in the morning we do shodashopachaara pooja and in the evening panchopachara pooja. after the panchopachaara pooja mahaswasthi is recited. the shabda 'swasthi' means auspicious or holy. swasthi is the recitition of rig veda, yajur veda, sama veda, atharvana veda, sachshastra (any of aacharya's works), bhaarata, bhaagavata, raamayanaa, stotra (any stotra), sangeetha, mangalaashtaka, jyothisha (reading of panchanga for that day), ashirvaada shloka (last verse of manyu suktha and sri suktha) and lastly, laali.

hope this will be imformative.
bhargav


swasthi.............

all of the above must be recited in the given order only and the following should be recited before reciting each of the above

devadevottama devatasarvabhauma
akhilandakoti brahmanda naayaka
sri raghavendra guruvantargata (ur guru)
bharatiramana mukhyapraanantargata
sri lakshmi venkateshaswamin bahu paraak (ur kula deiva)
rig veda priya rig veda sevaam avdaaraya

(manyu suktha, ambrini suktha, purusha suktha or any other verse fro rig veda)

purusha suktha
sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt |
sabhūmiṃ viśvato vṛtvātyatiṣṭhad daśāṅghulam ||
puruṣa evedaṃ sarvaṃ yad bhūtaṃ yacca bhavyam |
utāmṛtatvasyeśāno yadannenātirohati ||
etāvānasya mahimāto jyāyāṃśca pūruṣaḥ |
pādo.asyaviśvā bhūtāni tripādasyāmṛtaṃ divi ||
tripādūrdhva udait puruṣaḥ pādo.asyehābhavat punaḥ |
tato viṣvaṃ vyakrāmat sāśanānaśane abhi ||
tasmād virāḷ ajāyata virājo adhi pūruṣaḥ |
sa jātoatyaricyata paścād bhūmimatho puraḥ ||
yat puruṣeṇa haviṣā devā yajñamatanvata |
vasantoasyāsīdājyaṃ ghrīṣma idhmaḥ śarad dhaviḥ ||
taṃ yajñaṃ barhiṣi praukṣan puruṣaṃ jātamaghrataḥ |
tena devā ayajanta sādhyā ṛṣayaśca ye ||
tasmād yajñāt sarvahutaḥ sambhṛtaṃ pṛṣadājyam |

paśūntāṃścakre vāyavyānāraṇyān ghrāmyāśca ye ||
tasmād yajñāt sarvahuta ṛcaḥ sāmāni jajñire |
chandāṃsijajñire tasmād yajustasmādajāyata ||
tasmādaśvā ajāyanta ye ke cobhayādataḥ |
ghāvo hajajñire tasmāt tasmājjātā ajāvayaḥ ||
yat puruṣaṃ vyadadhuḥ katidhā vyakalpayan |
mukhaṃ kimasya kau bāhū kā ūrū pādā ucyete ||
brāhmaṇo.asya mukhamāsīd bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ |
ūrūtadasya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata ||
candramā manaso jātaścakṣoḥ sūryo ajāyata |
mukhādindraścāghniśca prāṇād vāyurajāyata ||
nābhyā āsīdantarikṣaṃ śīrṣṇo dyauḥ samavartata |
padbhyāṃ bhūmirdiśaḥ śrotrāt tathā lokānakalpayan ||
saptāsyāsan paridhayastriḥ sapta samidhaḥ kṛtāḥ |
devāyad yajñaṃ tanvānā abadhnan puruṣaṃ paśum ||
yajñena yajñamayajanta devāstāni dharmāṇi prathamānyāsan |
te ha nākaṃ mahimānaḥ sacanta yatra pūrve sādhyāḥsanti devāḥ ||


yajur veda

devadevottama devatasarvabhauma
akhilandakoti brahmanda naayaka
sri raghavendra guruvantargata (ur guru)
bharatiramana mukhyapraanantargata
sri lakshmi venkateshaswamin bahu paraak (ur kula deiva)
yajur veda priya yajur veda sevaam avadaaraya

(sri suktha, purusha suktha, taitreya upanishad or any other verse from yajurveda)

sri suktha
hiranya varnaam harineem suvarna rajathasrajaam
chandraam hiranmayeem lakshmeem jathavedo ma'vaha

taam ma'vaha jatavedo lakshmeem anapagami'eem
yasyam hiranyam vindeyam gamashvam purushanaham

ashwapoorvam rathamadyam hastina'da prabodi'nim
shriyam' devim upakhvaye sheerma devi jooshatam

kaamsosmitam hiranya prakara'am ardram jwalanteem thruptam tharpayanteem
padmestitam padmavarnam tamihopakhvaye shriyam

chandram prabhasaam yashasa jwalanteem sriyam' loke devajushtamudaram
tam padmini'm sharanamaham prabhatye alakshmir me' nashyatam twam vrune

aaditya varne tapasodi jaato vanaspatistava vrukshota bilvaha
thasa phala'ani tapasanudantu maayantaraayascha baahyaa alakshmi

sri suktha cont.

upaithumaam de'vasakhah keerthischa manina saha
pradur bhoothosmi rashtresmin keerthim vrudhim dadatu me

kshut pibasam alam jyeshtam alakshmeem naashayamyaham
abhu'uti masamrudim cha sarva nirnuda me gruha'ath

gandadwaram dura darsham nithya pushtam kareeshine'em
eashwareem sarva bhoothanam thami hopakhvaye shriyam

manaasakaamamako'othim vaachasatyama sheemahi
pashunam roopamannasya mayi sri shreyatam yashaha

kardamena praja bhootha mayi sambhava kardama
shriyam vasayamekule maataram padma malineem

aapah sujantu sigdani chikleetha vasa me gruhe
nicha deveem mataram shriyam vasayamekule


aadraam pushkarineem pushtim suvarna'am hemamalineem
suryaam hiranmayeem lakshmeen jatavedo ma'avaha

aadraam yah karineem yashtim pingala'am padma malineem
chandraam hiranmayeem lakshmeem jatavedo ma'avaha

thaam ma'avaha jatavedo lakshmeem anapagamine'em
yasyam hiranyam prabhutam gavo' dasyo shva'an vindeyam purushanaham

yah suchiprayato bhoothva juhuya'adajya manvaaham
shriyah pancha dasharchancha srikaama satatam jaapet

padmaanane padma ooru padmakshe'e padma sambhaave
enmaam bhajasi padmaanam ena sou'ukhyam labhamyaham

ashwadayi godayi dhanada'ayi mahadaane
dhanam me jushataam devi sarva ka'amartha siddaaye

puthra pouthra dhanam dhaanyam hastaksha'adi gaveratham
prajaanaam bhavasi maatha aushmantam karothumaam

dhanamagnir dhanam vayur dhanam suryo'o dhanam vasuhu
dhanamindro bruhaspatir varuno danamashnute

vainateya somam'm piba somam'm pibatu vruthaha
somam dhanasya somino makhyam dada'atu sominee

na krodho nacha maathsaryam na lobho'o na shuba mathihi
bhavanti kruta punyaanam bhaktana'am sri so'oktam japeth sadaa

chandrabham lakshmeemeeshanaam suryabha'am shriyam eashwaareem
chandrasuryagni varnabham mahalakshmeem upasmahe

padmaalaye padmini padmahaste padmakshi'i padma dalayathaakshi
vishvapriye vishnu manonukoole twt paadapadmam mayi sannidatsva

yaa saa padmaasanastha vipula kati thati padma patrayathakshi
gambhira varthanabhi sthanabharanamitha shubra vastrothareeya
lakshmeer divyai gajendrai mani gana khachitair snaapita hemakumbhai
nithyam saa padma hastha mama vasathu gruhe sarvamaangalyayuktaam

siddalakshmi moksha lakshmi jayalakshmi saraswati
sri lakshmi varalakshmischa prassana bhave sarvada

varangushapashamabheeti mudraam karairvahanteem kamalasanasthaam baalarkakoti prathibhaam thrinethram bajehamadhyam jagadeeshwareem tam

sarva manga maangalye shive sarvartha saadike
sharanye thriambake devi naarayani namosthute

sheervakshas samayushamaro'odya maavida choba maanam maheeyate'
dhaanyam dhanam pasum bahu puthra laabham shata sam'mvatsaram deergamayuhu


saama veda and atharvana veda

devadevottama devatasarvabhauma
akhilandakoti brahmanda naayaka
sri raghavendra guruvantargata (ur guru)
bharatiramana mukhyapraanantargata
sri lakshmi venkateshaswamin bahu paraak (ur kula deiva)
saamaveda priya saamaveda sevaam avadaaraya

agra ayahi veethaye grunano havya daathaye nihoshaahavye barihishi

devadevottama devatasarvabhauma
akhilandakoti brahmanda naayaka
sri raghavendra guruvantargata (ur guru)
bharatiramana mukhyapraanantargata
sri lakshmi venkateshaswamin bahu paraak (ur kula deiva)
atharvanaveda priya atharvanaveda sevaam avadaaraya

shanno devi rabhitaye
aapo bhavantu bheeetaye
shanno rabhistraavantunaha


sachshastra

devadevottama devatasarvabhauma
akhilandakoti brahmanda naayaka
sri raghavendra guruvantargata (ur guru)
bharatiramana mukhyapraanantargata
sri lakshmi venkateshaswamin bahu paraak (ur kula deiva)
sachshastra priya sachshastra sevaam avadaaraya

(any of aacharya's works)

dwadasha stotra adyaya 1

vandE vandyaM sadAnandaM vAsudEvaM niraJNjanam |
indirApatimAdyAdi varadEsha varapradam || 1.1||

namAmi nikhilAdhIsha kirITAghR^ishhTapIThavat |
hR^ittamaH shamane.arkAbhaM shrIpateH pAdapaN^kajam || 1.2||

AMbUnadAMbarAdhAraM nitaMbaM chintyamIshituH |
svarNamaJNjIrasaMvItaM ArUDhaM jagadaMbayA || 1.3||

udaraM chintyaM Ishasya tanutve.api akhilaMbharaM |
valitrayA.nkitaM nityaM ArUDhaM shriyaikayA || 1.4||

smaraNIyamuro vishhNoH indirAvAsamuttamam |
anantaM antavadiva bhujayorantaraN^gatam || 1.5||

shaN^khachakragadApadmadharAshchi.ntyA harerbhujAH |
pInavR^ittA jagadraxA kevalodyogino.anisham || 1.6||


santataM chintayetkaNThaM bhAsvatkaustubhabhAsakam |
vaikuNThasyAkhilA vedA udgIryante anishaM yataH || 1.7||

smarEta yAminInAtha sahasrAmitakAntimat |
bhavatApApanodIDhyaM shrIpateH mukhapaN^kajam || 1.8||

pUrNAnanyasukhodbhAsi MandasmitamadhIshituH |
govindasya sadA chintyaM nityAnadapadapradam.h || 1.9||

smarAmi bhavasa.ntApa hAnidAmR^itasAgaram |
pUrNAna.ndasya rAmasya sAnurAgAvalokanam || 1.10||

dhyAyedajasramIshasya padmajAdipratIxitam |
bhrUbhaN^gaM pArameshhThhyAdi padadAyi vimuktidam || 1.11||

santataM chintaye anantaM antakAle visheshhataH |
naivodApuH gR^iNaM tontaM yadguNAnAM ajAdayaH || 12||


bhaarata and bhaagavata

devadevottama devatasarvabhauma
akhilandakoti brahmanda naayaka
sri raghavendra guruvantargata (ur guru)
bharatiramana mukhyapraanantargata
sri lakshmi venkateshaswamin bahu paraak (ur kula deiva)
bhaarata priya bhaarata sevaam avadaaraya

(any verse from mahabhaarata)

pavithraanaya saadhunaaam
vinashaya shatushkrutam
dharma samsthapanarthaya
sambhavami yuge yuge

devadevottama devatasarvabhauma
akhilandakoti brahmanda naayaka
sri raghavendra guruvantargata (ur guru)
bharatiramana mukhyapraanantargata
sri lakshmi venkateshaswamin bahu paraak (ur kula deiva)
bhaagavata priya bhaagavata sevaam avadaaraya

(any verse from bhaagavata)

aham evasam evagre
nanyad yat sad-asat param
pascad aham yad etac ca
yo 'vasisyeta so 'smy ahamraamayana

devadevottama devatasarvabhauma
akhilandakoti brahmanda naayaka
sri raghavendra guruvantargata (ur guru)
bharatiramana mukhyapraanantargata
sri lakshmi venkateshaswamin bahu paraak (ur kula deiva)
raamaayana priya raamaayana sevaam avadaaraya

raamaya ramabhadraaya
raamachandraaya vedase
raghunaathaya naathaya
seethaya pathaye namaha

stotra

devadevottama devatasarvabhauma
akhilandakoti brahmanda naayaka
sri raghavendra guruvantargata (ur guru)
bharatiramana mukhyapraanantargata
sri lakshmi venkateshaswamin bahu paraak (ur kula deiva)
stotra priya stotra sevaam avadaaraya
(any stotra)
proshhThIsha vigraha sunishhThiiva noddhata vishishhTAMbuchAri jaladhe |
koshhTha.ntarAhita vicheshhTAgamaugha parameshhThIDitattvamavamAm.h |
preshhThArkasUnumanu jeshhThArthamAtmavidatIshhTo yugA.nta samaye |
stheshhThAtma shR^iN^gadhR^ita kAshhThAmbuvAhana varAshhTA padaprabha tano ||
1||
khaNDIbhavadbahuLaDinDIrajR^imbhaNa suchaNDI kR^ito dadhi mahA |
kANDAti chitra gati shauNDAdya haimarada bhANDA prameya charita |
chaNDAshvakaNThamada shuNDAla durhR^idaya gaNDA bhikhaNDAkara do |
shchaNDA mareshahaya tuNDAkR^ite dR^ishama khaNDA malaM pradisha me || 2||
kUrmAkR^ite tvavatu narmAtma pR^ishhThadhR^ita bharmAtma ma.ndara gire |
dharmAvalaMbana sudharmA sadAMkalita sharmA sudhAvitaraNAt.h |
durmAna rAhumukha durmAyi dAnavasumarmA bhibhedana paTo |
dharmArka kAnti vara varmA bhavAn.h bhuvana nirmANa dhUta vikR^itiH || 3||
dhanva.ntare.aN^garuchi dha.nva.ntareritaru dha.nva.nstarIbhavasudhA |
bhAnva.ntarAvasatha manvantarAdhikR^ita tanva.ntaraushhadhanidhe |
da.nva.ntaraN^gashubudanva.ntamAjishuvi tanvanmamAbdhi tanayA |
sUnvantakAtmahR^idata.nvarAvayava tanva.ntarArtijaladhau || 4||
yAxIravArdhimadanAxINadarpaditijAxobhitAmaragaNA |
pexAptaye.ajanivalaxAMshhubiMbajidatIxNAlakAvR^itamukhI |
sUxmAvalagnavasanAxepakR^itkucha kaTAxAxamIkR^itamano |
dIxAsurAhR^itasudhAxANino.avatusu rUxexaNAddharitanuH || 5||


sangeetha

devadevottama devatasarvabhauma
akhilandakoti brahmanda naayaka
sri raghavendra guruvantargata (ur guru)
bharatiramana mukhyapraanantargata
sri lakshmi venkateshaswamin bahu paraak (ur kula deiva)
sangeetha priya sangeetha sevaam avadaaraya

(any dasara pada or any keerthana)
kuruDu nAyi taa santege bantante
adu Etake bantO (pa)


khanDasakkare hitavillavante
khanDa elubu kaDiditante
henDira makkaLa nechchitante
konDuhOguvAga yArillavante (1)


bharadi angaDi hokkitante
tiruvi doNNeyali ikkidarante
maretarinnu vyarthhvante
narakadoLage bidditante (2)


vEdavAdagaLanOditante
gAdemADibiTTitante
hAditappi naDedu yamana
baadhege tA guriyAyitante (3)


nAnA janmavanettitante
mAnavanAgi huTTitante
kAnana kAnana tirugitante
tAnu tannane mareyitante (4)


mangana kaiya mANikyadante
hAngU hIngU kaLedItante
ranga purandaraviThalana maretu
bhanga bahaLa paTTitante (5)


devadevottama devatasarvabhauma
akhilandakoti brahmanda naayaka
sri raghavendra guruvantargata (ur guru)
bharatiramana mukhyapraanantargata
sri lakshmi venkateshaswamin bahu paraak (ur kula deiva)
mangalashtaka priya mangalashtaka sevaam avadaaraya

(any mangalashtaka can be recited)

raghavendra mangalashtaka

Shrimadraamapadaaravindamadhupaha Shrimadhvavamshaadhipaha
sachchhishhyoduganodupaha shritajagadgeervaanasatpaadapaha |
atyartham manasaa kritaachyutajapaha paapaandhakaaraatapaha
Shrimadsadgururaaghavendrayatiraat kuryaaddhruvam mangalam

karmandeendrasudhindrasadgurukaraambhojo
dbhavaha santatam
praajyadhyaanavasheekritaakhilajagatvaastavyalakshmidhavaha |
sachchaastraatividooshhakaakhilamrishhaavaadeebhakantheeravaha
Shrimadsadgururaaghavendrayatiraat kuryaaddhruvam mangalam

saalankaarakakaavyanaatakakalaakaanaadapaatanjala
traiyarthasmritijaimineeyakavitaasangeetapaarangataha |
viprakshtravidanghrijaatamukaraanekaprajaasevitaha
Shrimadsadgururaaghavendrayatiraat kuryaaddhruvam mangalam

rangottungatarangamangalakarashritungabhadraatata-
pratyasthadvijapungavaalayalasan mantraalyaakhyepure |
navyendropalaneelabhavyakarasadvrindaavanaantargataha
Shrimadsadgururaaghavendrayatiraat kuryaaddhruvam mangalam

vidvadraajashirahkireetakhachitaanarghyoruratnaprabhaa-
raagaghaughahapaadukaadvayacharaha padmaakshamaaladharaha |
bhaasvaddandakamandalojvalakaro raktaambaraadambaraha
Shrimadsadgururaaghavendrayatiraat kuryaaddhruvam mangalam

yadbrindaavanasapradakshinanamaskaaraabhishhekastuti-
dhyaanaaraadhana mridvilepanamukaanekopachaaraan sadaa |
kaarankaaramabhiprayaanti chaturo lokaha pumarthaan sadaa
Shrimadsadgururaaghavendrayatiraat kuryaaddhruvam mangalam

vedavyaasamuneeshamadhvayatiraat teekaryavaakyaamritam
jnyatvaadvaitamatam halaahalasamam tyaktvaa samaakhyaaptaye |
sankyhaavatsukhadan dashopanishhadaam vyakhaamsamakhyaanmuda
Shrimadsadgururaaghavendrayatiraat kuryaaddhruvam mangalam


laali

devadevottama devatasarvabhauma
akhilandakoti brahmanda naayaka
sri raghavendra guruvantargata (ur guru)
bharatiramana mukhyapraanantargata
sri lakshmi venkateshaswamin bahu paraak (ur kula deiva)
laali priya laali sevaam avadaaraya

(dwadasha stotra 6 or 8 chapter, any dasara pada)

music....

jo jo yashodeya nandaAmukundhane,
jo joO kamsa kuhtariI...,
jo joO muniIgala hrudayaA manNdira,
jo jo lakumiya ramanaA
jO jO lakumiya ramanaaa,

joO joO
joO joO......

music....

hokala bhuUvinaA, thamare ganiIna
ikkitha makara kundalaAda...
jakaAri suvkaAra pinasuUli kurulinaA
chikka baayiI, moddu mogadhaA.....
sokitha madakari andadi mosaralLi
ikkitha kasthuri thilakaA........
rakasarenwvanthenamura vairihe...
makana manikya joO joO
makana maAnikyaA joO joO


joO joO
joO joO......

music.....

kanna belaguU basirisi nodutha areganNa
muchi nasunaUutaA... sana baralu vaayolu
oley okapannagashayana nataka he
ninna maganaA muthunodinutha gopiI
thanaApathige pathige thorithaluU
chinnaA thanadaA subhagina
khaniye mosarannaA mutina bombe joo joO
mutina bombe joO joO......

joO joO
joO joO....

music....

vidiItholgala pasarisuthale goOpiya thodemele
malagiI baayA thereyeE..........
kodaAlolu chaturdasha buvanaA piraluU kandu
nadu nadugiI kanNa mucChidaluU
thadeyale adigalaA niduthaliI banNdu
madadera mukhava noduthanenNdu
kadudeya saAgara purandaraA vitthala
bidade rakshisuenNa salaha bekenNduU..........
bidade rakshisuenNa salaha bekenNduU

jo jo yashodeya nandaAmukundhane,
jo joO kamsa kuhtariI...,
jo joO muniIgala hrudayaA manNdira,
jo jo lakumiya ramanaA
jO jO lakumiya ramanaaa,

joO joO
joO joO.....

joO joO
joO joO........

joO joO
joO joO..............

joO joO
joO joO..........


~~~~||sri krshnarpanamsthu ||~~~~
~~~~||hari : om ||~~~~


for laali video and audio click on the link. please post ur valuable comments
http://www.youtube.com/watch?v=KJQ10GQikS0

hari sarvotama vayu jeevotama

SUNIL

Hatts off

@bhargav
great man
U hav done a good job and listed the procedure how we hav to do swasti.
its really great .
one thing which impressed me more is that what mantra shud be recited after that also u hav mentioned .This makes us copy everything and do kantapata.

I am very much thankful.

☺bhargav

most welcome.........

1 comment:

Unknown said...

i got so much information here. . .thanku. But i had one doubt indra, yama,vayu etc r cursed thats y they born as arjun, yudistara, bheema but wt abt karna is he was cursed by anyone y he is having such a painful life. . . . i am confused